آموزش ویری درت

آموزش کامل VRAY DIRT  و UNWRAP کردن
 
VRAY DIRT چیست؟ 
 
در بسیاری از صحنه هایی که توسط موتور رندر VRAY رندر گرفته میشود، برای طبیعی تر جلوه کردن کار بایستی به آن کثیفی، آلودگی و چرک را در لبه های احجام اضافه کنیم.  در واقع با ایجاد چنین افکتی شما دارای متریال و رندر با کیفیت تری خواهید شد.
مپ VRAY DIRT همان چیزی است که افکت کثیفی را در کناه ها و لبه هاو محل برخورد با احجام دیگر ایجاد میکند.
آموزش پارامترهای VRAY DIRT 
RADIUS:  تعیین کننده میزان شعاع و فاصله ای از بله حجم است که اثر DIRT در آن فاصله دیده خواهد شد.   لازم به ذکر است که به جای عدد میتوانید از یک تصویر استفاده کنید.
که در این صورت بخش های روشن تصویر دارای شعاع بیشترو بخش های تیره دارای شعاع کتر خواهند بود.
 
 
 
OCCLUDED COLOR:  رنگی که به بخش های کثیف نسبت داده خواهد شد.
 
 UNCCLODED COLOR: رنگی مپکه به بخش های دیگر نسبت داده خواهد شد. 
 
 DISTRIBUTION: میزان این پارامتر هر چه بیشتر باشد میزان پرتوهای بازتابش شده از سطح نزدیکتر خواهد بود. پرتوها عمود بر سطح شده و و پراکندگی پرتوها در جهات دیگر مکتر خواهد بود.